Nepal Hjemmegruppe - समूह नेपाल

हामी घरहरूमा हरेक महिना भेट्छौं जहाँ हामी सँगसँगै जीवन बिताउँछौ